RSS
A A A

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Dobczycach

Szkoła Podstawowa nr 2 w Dobczycach zobowiązuje się zapewnić dostępność Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Dobczycach.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej.

Niezgodności

 • Linki w treści oraz elementy nawigacyjne są słabo wyróżnione i mają niski kontrast w stosunku do tła witryny. Prawidłowy kontrast wynosi min. 3:1.
 • Teksty na stronie są justowane. Prawidłowa forma to wyrównanie do lewej strony.
 • Strona nie jest responsywna przez co trudno z niej korzystać na urządzeniach mobilnych.
 • Linki do dokumentów nie zawierają informacji o wielkości i formacie.
 • Tabele nie mają zdefiniowanych nagłówków.
 • Brak focusa na elementach nawigacyjnych.
 • Pole wyszukiwarki nie zawiera etykiety.
 • Walidator HTML W3C wykazał błędy krytyczne.
 • Strona nie ma zdefiniowanych jednoliterowych skrótów klawiaturowych.

Wyłączenia

 • Zamieszczone na stronie treści nie są dostępne cyfrowo w całości, ponieważ zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, jak również w sprawie wniosków o udostępnienie informacji niedostępnej i żądań zapewnienia dostępności, prosimy o kontakt.

Osoba kontaktowa w sprawie uwag i wniosków:

 • Imię i nazwisko: Łukasz Chanek.
 • E-mail: lucas_c@tlen.pl
 • Telefon: 608401776

Procedura żądania zapewnienia dostępności cyfrowej

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną do Prezesa Zarządu PFRON. Skarga powinna spełniać wymagania formalne określone dla wniosku o zapewnienie dostępności.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła ma swoją siedzibę w budynku Regionalnego Centrum Oświatowo – Sportowego im. Burmistrza Marcina Pawlaka. Przed wejściem głównym do szkoły wyznaczone zostało miejsce parkingowe dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wejście do szkoły dostosowane jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Przy głównym wejściu do budynku znajduje się pochylnia, drzwi o szerokości 200 cm w świetle. Do budynku szkoły można wejść także drugim wejściem, do którego prowadzi chodnik połączony z dużym parkingiem znajdującym się przy ulicy Szkolnej. Klienci obsługiwani są w sekretariacie szkoły znajdującym się na parterze po lewej stronie od wejścia głównego. Pierwsze informacje zainteresowani mogą już uzyskać w Portierni znajdującej się bezpośrednio przy wejściu głównym.

Pracownicy szkoły są przeszkoleni w zakresie obsługi osób ze szczególnymi potrzebami. Po terenie szkoły można swobodnie poruszać się na wózkach, posadzka jest antypoślizgowa. W sekretariacie znajdują się wszystkie formularze wniosków niezbędnych do załatwienia spraw w szkole. W sekretariacie brakuje informacji w alfabecie Braille’a oraz pętli indukcyjnej.

Szkoła zajmuje pomieszczenia na parterze i pierwszym piętrze budynku RCOS. W budynku znajdują się dwie windy, które umożliwiają swobodne poruszanie się po obiekcie. Klatki schodowe są przestronne, z poręczami po obu stronach schodów. Przestrzeń na korytarzach parteru i pierwszego piętra pozwala na swobodną komunikację osób na wózkach. Na każdym poziomie budynku zajmowanym przez szkołę znajduje się jedna toaleta dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Oświetlenie w całym budynku nie powoduje olśnienia oraz zbyt kontrastowych cieni.

Na żadnym poziomie nie ma tablic informacyjnych w kontrastowych kolorach ze strzałkami kierunkowymi (z wyjątkiem oznaczenia dróg ewakuacyjnych). Nie ma informacji w alfabecie Braille’a lub tyflografice. Nie ma zainstalowanych pętli indukcyjnych. Nie ma możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.Opublikował: Aleksander Płoskonka
Publikacja dnia: 02.02.2021
Podpisał: Aleksander Płoskonka
Dokument z dnia: 02.02.2021
Dokument oglądany razy: 919